Ala Carte

Sam Saek Jeon

Rp 96.000

Galbijjim

Rp 190.000

Sogogi Milssam

Rp 110.000

Yukhoe

Rp 155.000

Sogogi Japchae

Rp 120.000

Spicy Chicken Maekjeok

Rp 80.000

Haemul Gungjung Mandu

Rp 110,000

Barbecue

Chadol Sukju Bulgogi

Rp 168.000

Dak Galbi Bulgogi

Rp 120.000

Seoulsik Bulgogi

Rp 190.000

Unyangsik Bulgogi

Rp 178.000

Gwangyangsik Bulgogi

Rp 170.000

Bulgogi Brothers Special

Rp 300.000

Rice & Noodles

Bibim Guksu

Rp 75.000

Yukhoe Bibimbap

Rp 100.000

Chicken Bibimbap

Rp 100.000

Bulgogi Bibimbap

Rp 100.000

Stew

Galbi Tang

Rp 130.000

Haemul Doenjang Jjigae

Rp 100.000

Chamchi Kimchi Jjigae

Rp 90.000

Kimchi Jjigae

Rp 120.000